LỊCH CB, GV, CNV TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM LỢI

                                                                         DANH SÁCH

                                     CB, GV, CNV TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

TT Ngày tháng Lịch trực Điện thoại
Điểm trường Nam Lợi Điểm trường Nam Quan  
1 08/02/2024

(29 tháng chạp)

Lưu Thị Minh Hương Lưu Thị Minh Hương 0945 836 378

0339 845 427

2 09/02/2024

(30 tháng chạp)

Vũ Thị Quỳnh Trang Vũ Thị Huế 0911154698

0339 845 427

3 10/02/2024

(Mùng 1 Tết)

Hoàng Thị Huyền Vũ Thị Thúy 0916 426 730

0812 253 672

4 11/02/2024

(Mùng 2 Tết)

Nguyễn Văn Tân Vũ Thị Huế 0912 932 609

0339 845 427

5 12/02/2024

(Mùng 3 Tết)

Đỗ Thị Thanh Thảo Bùi Thị Ánh 0915 097 776

0349 723 601

6 13/02/2024

(Mùng 4 Tết)

Nguyễn Thị Lan Hương Vũ Thị Thúy 0943 018 932

0812 253 672

7 14/02/2024

(Mùng 5 Tết)

Nguyễn Văn Tân Chu Thị Thảo 0912 932 609

0946 296 705

                                                                                                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)

 

 

                                                                                                                           Lưu Thị Minh Hương