PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRỰC TRƯỜNG TRONG HÈ 2023

PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRỰC TRƯỜNG TRONG HÈ 2023.

* Điểm trường số 1 khu Nam Lợi, kèm theo số điện thoại của người thường trực.

TT Họ và tên Chức vụ/ Số điện thoại GV Các Tổ chuyên môn Thời gian GC
1 Lưu Thị Minh Hương HT- 0945836378 GV tổ 1 Từ 1/6 đến 10/6  
Nguyễn Thị Lan Hương VP – 0943018932
2 Hoàng Thị Huyền PHT – 0916426730 GV tổ 2 + Tổ 3 Từ 11/6 đến 21/6  
Nguyễn Văn Tân YT – 0912932609
3 Lưu Thị Minh Hương HT- 0945836378 GV tổ 4 Từ 22/6 đến 2/7  
Nguyễn Thị Lan Hương VP – 0943018
4 Hoàng Thị Huyền PHT- 0916426730 GV môn  chuyên Từ 3/7 đến 13/7  
Đỗ Thị Thanh Thảo YT – 0912932609
5 Lưu Thị Minh Hương HT- 0945836378 GV tổ 5  Từ 14/7 đến 24/7   
Nguyễn Văn Tân YT – 0912932609  
6 Nguyễn Thị Lan Hương  0943018932 Làm công việc trực thư viện và phát hành sách trong hè
7 Đỗ Thị Thanh Thảo 0915097776 Làm công việc kế toán trong hè 2023

* Điểm trường số 2 khu Nam Quan, kèm theo số điện thoại của người thường trực.

TT Họ và tên Chức vụ/ Số điện thoại GV các tổ chuyên môn Thời gian GC
1 Vũ Thị Thúy PHT- 0984007126 GV tổ 1 Từ 1/6 đến 10/6  
Bùi Thị Ánh VP – 0349723601
2 Lưu Thị Minh Hương HT- 0945836378 GV tổ 2 + Tổ 3 Từ 11/6 đến 21/6  
Nguyễn Thị Lan Hương YT – 0943018932
3 Vũ Thị Thúy PHT- 0984007126 GV tổ 4 Từ 22/6 đến 2/7  
Đỗ Thị Thanh Thảo VP – 0915097776
4 Lưu Thị Minh Hương HT- 0945836378 GV môn  chuyên Từ 3/7 đến 13/7  
Bùi Thị Ánh VP – 0349723601
5 Vũ Thị Thúy PHT- 0984007126  GV tổ 5  Từ 14/7 đến 24/7    
Đỗ Thị Thanh Thảo VP – 0915097776
6 Nguyễn Thị Lan Hương  0943018932 Làm công việc trực thư viện và phát hành sách trong hè
7 Đỗ Thị Thanh Thảo 0915097776 Làm công việc kế toán trong hè 2023

 

     Văn phòng, giám hiệu trực giải quyết các công việc hành chính làm, nộp báo cáo các cấp. Nếu không thuộc thẩm quyền thì liên lạc với hiệu trưởng để giải quyết.

     Giáo viên trực quan sát trường, cây cối….Khi trường có công việc báo cho giáo viên. Khi nghe có bão về Nam Định 100% CB, GV, NV đến chống bão. Sau khi bão tan đến dọn dẹp.

                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                         Lưu Thị Minh Hương