TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ HÈ 2022

TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ HÈ 2022

   Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 66-HDLT/BTGTU-SGD&ĐT ngày 18/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục & Đào tạo; Kế hoạch số 08-KH/BTG ngày 22/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ…